HUAWEI S5328C-EI-24S¶

Vendor HUAWEI
Model S5328C-EI-24S
Start of Sale N/A
End of Sale N/A
End of Support N/A
End of Ext. Support N/A
SNMP SysObjectId 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.96