HUAWEI S5320-36C-EI-DC¶

Vendor HUAWEI
Model S5320-36C-EI-DC
Start of Sale N/A
End of Sale N/A
End of Support N/A
End of Ext. Support N/A
SNMP SysObjectId 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.278