HUAWEI S5300-28X-LI-24S-DC¶

Vendor

HUAWEI

Model

S5300-28X-LI-24S-DC

Start of Sale

N/A

End of Sale

N/A

End of Support

N/A

End of Ext. Support

N/A

SNMP SysObjectId

1.3.6.1.4.1.2011.2.23.219