HUAWEI S5300-28X-LI-24S-AC¶

Vendor HUAWEI
Model S5300-28X-LI-24S-AC
Start of Sale N/A
End of Sale N/A
End of Support N/A
End of Ext. Support N/A
SNMP SysObjectId 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.221